Liñas de actuación

Atopámonos ante un cambio de ciclo económico e social, definido pola Axenda para o Desenrolo Sostible das Nacións Unidas, e no Pacto Verde Europeo contra o cambio climático e a degradación do medio natural. O traballo dos membros de BIOeCO2, impacta de xeito directo nestes conceptos a través do desenrolo de accións no territorio, sendo un actor fundamental no novo contexto económico, ambiental e social.

Para poder amplificar os obxectivos de desenrolo sostible, somos conscientes da necesidade de fomentar estratexias comúns que aborden problemáticas de ámbito xeral e precisamos dotar de ferramentas que melloren a posición do colectivo en temas concretos. Con este fin, créanse canais de comunicación e difusión en temáticas de interese e establécese un marco de colaboración entre os distintos socios.

Scroll

As liñas principais de actuación céntranse en:

Icono hoja
Potenciar aquelas actividades de xesión que inflúan na absorción de CO2, e o establecemento de mecanismos para a compensación de emisións.
Icono hoja
Buscar recursos financeiros que desenrolen un mercado de servizos dos ecosistemas xestionados dentro da actividade profesional dos socios e promovan a súa conservación.
Icono hoja
Deseño de novos servizos e produtos a través da innovación e novas tecnoloxías, grazas a colaboración entre os socios dentro de proxectos públicos e privados.
Icono hoja
Divulgación e formación, dentro de colectivo profesional e a sociedade en xeral, sobre a necesidade de poñer en valor os servizos que se prestan en canto ao aproveitamento multifuncional e sostible dos bosques, como base para unha transición cara unha bioeconomía circular que impulse un modelo económico baseado na natureza.

Formación

As actividades de formación para os socios buscan a innovación e a operatividade nas actividades ou servizos ofertados.

Icono hoja
Curso básico de QGIS de escritorio
Con el Clúster de Biomasa de Galicia
Más información
Icono hoja
Coach Líder
Con el Clúster de Biomasa de Galicia
Más información
Icono hoja
Curso de Capacitación Xerencial no sector forestal con el Con el Clúster de Biomasa de Galicia
Más información